BRASS2HOME บราสทูโฮม กระทะทองเหลือง เครื่องใช้ทองเหลือง กระทะย่างเนื้อ กระทะย่างเกาหลี

บทความ

กรรมวิธีการขึ้นรูปชิ้นงานทองเหลือง

27-09-2554 00:37:43น.

กรรมวิธีการขึ้นรูปชิ้นงานทองเหลือง

ชิ้นงานทองเหลือง สามารถขึ้นรูปได้โดยหลายวิธี เช่น งานหล่อ งานแผ่น งานตี เป็นต้น โดยส่วนมากชิ้นงานทองเหลืองจะขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ กรรมวิธีการหล่อโลหะ รวมทั้งการหล่อทองเหลืองได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว การหล่อทองเหลือง จะเริ่มต้นโดยนำวัตถุดิบทองเหลืองมาหลอมในเตาด้วยความร้อนสูงเพื่อให้ได้น้ำทองเหลืองบริสุทธิ์ แล้วนำน้ำทองเหลืองไปเทลงในแม่พิมพ์ที่ได้ออกแบบไว้สำหรับแต่ละชิ้นงาน เมื่อผ่านขั้นตอนนี้เราจะได้ชิ้นงานทองเหลืองที่ขึ้นรูปแล้วมา ขั้นต่อไปคือการปรับแต่งชิ้นงานให้ได้ทรวดทรงงดงาม ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องเน้นความละเอียดมาก หลังจากที่ปรับแต่งทรวดทรงแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการปัดเงา เพื่อให้ได้สินค้าที่เงางาม เป็นที่ต้องการของลูกค้า

จุดที่อยากให้สังเกตุในกรรมวิธีการหล่อทองเหลืองคือ ขั้นตอนที่เทน้ำทองเหลืองเข้าไปในแม่พิมพ์นั้น หากมีฟองอากาศแทรกอยู่ ก็จะก่อให้เกิด รอยเล็ก ๆ น้อยบริเวณผิวของชิ้นงาน ซึ่งเรียกว่า "ตามด" ตามดเป็นธรรมชาติของงานหล่อทองเหลือง ซึ่งอาจเกิดที่จุดใดก็ได้ในชิ้นงาน ชิ้นงานทองเหลือง ที่มี "ตามด" นั้นเป็นสินค้าที่ใช้งานได้ปรกติ

ชิ้นงานทองเหลืองที่ด้อยคุณภาพ หรือเสียหาย คือ ชิ้นงานที่ แตก ร้าว เบี้ยว ไม่ได้สัดส่วน

Brass2Home มีขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกชิ้น ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า สินค้าที่ด้อยคุณภาพ หรือเสียหาย จะถูกคัดออกไป เพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณภาพ และใช้งานได้จริง

Brass2Home warehouse

(Info source: Brass2Home, Picture source: Brass2Home and Ningbo Ruican Machinery Company)